A night in Osaka’s Tobita Shinchi

Tobita Shinchi
Tobita Shinchi

(Photo by Tokyo Reporter, March 25, 2013)

At the sushi shop
At the sushi shop

(Photo by Tokyo Reporter, March 25, 2013)

Tobita Shinchi
Tobita Shinchi

(Photo by Tokyo Reporter, March 25, 2013)

In front of the convenience store
In front of the convenience store

(Photo by Tokyo Reporter, March 25, 2013)

Tobita Shinchi
Tobita Shinchi

(Photo by Tokyo Reporter, March 25, 2013)

Tobita Shinchi
Tobita Shinchi

(Photo by Tokyo Reporter, March 25, 2013)

In the shotengai
In the shotengai

(Photo by Tokyo Reporter, March 25, 2013)

Facebook Comments
Tantra