A night in Osaka’s Tobita Shinchi

Tobita Shinchi

Tobita Shinchi

(Photo by Tokyo Reporter, March 25, 2013)

At the sushi shop

At the sushi shop

(Photo by Tokyo Reporter, March 25, 2013)

Tobita Shinchi

Tobita Shinchi

(Photo by Tokyo Reporter, March 25, 2013)

In front of the convenience store

In front of the convenience store

(Photo by Tokyo Reporter, March 25, 2013)

Tobita Shinchi

Tobita Shinchi

(Photo by Tokyo Reporter, March 25, 2013)

Tobita Shinchi

Tobita Shinchi

(Photo by Tokyo Reporter, March 25, 2013)

In the shotengai

In the shotengai

(Photo by Tokyo Reporter, March 25, 2013)

Comment On This Article