Tori no Ichi festival in Tokyo’s Asakusa district

Tori no Ichi festival in Tokyo's Asakusa district

Tori no Ichi festival in Tokyo’s Asakusa district

(Photo by Tokyo Reporter, November 26, 2011)

Tori no Ichi festival in Tokyo's Asakusa district

Tori no Ichi festival in Tokyo’s Asakusa district

(Photo by Tokyo Reporter, November 26, 2011)

Tori no Ichi festival in Tokyo's Asakusa district

Tori no Ichi festival in Tokyo’s Asakusa district

(Photo by Tokyo Reporter, November 26, 2011)

Tori no Ichi festival in Tokyo's Asakusa district

Tori no Ichi festival in Tokyo’s Asakusa district

(Photo by Tokyo Reporter, November 26, 2011)

Tori no Ichi festival in Tokyo's Asakusa district

Tori no Ichi festival in Tokyo’s Asakusa district

(Photo by Tokyo Reporter, November 26, 2011)

Tori no Ichi festival in Tokyo's Asakusa district

Tori no Ichi festival in Tokyo’s Asakusa district

(Photo by Tokyo Reporter, November 26, 2011)

Comment On This Article